Pokyny na predaj a používanie značiek

Pokyny na predaj a používanie značky funkcie Street View sú určené pre profesionálnych fotografov a agentúry. Ich cieľom je pomôcť vám upozorniť na seba ako na výnimočného prispievateľa, podeliť sa o snímky v režime Street View pomocou virtuálnej reality a podporiť propagáciu klientov, ktorí používajú Street View. Nasledujúce podklady môžete využiť na získanie nových zákaziek.

Nálepky Step Inside

Nálepky Step Inside

 • Propagujte nedávno odfotené firmy, ktoré boli pridané do funkcie Street View.
 • Vytlačte si túto nálepku tlačovou službou podľa vlastného výberu.
Súbor odznaku spoľahlivosti

Súbor odznaku spoľahlivosti

 • Oprávnení prispievatelia obsahu do funkcie Street View môžu používať odznak spoľahlivosti a odznak pre vozidlo v súlade s pokynmi na predaj a používanie obchodných značiek uvedenými nižšie.
 • Tí, čo nie sú (alebo už nie sú) oprávnení, nemôžu používať tieto odznaky.
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Preskúmajte Street View vo virtuálnej realite.
 • Skvele sa hodí na prezentáciu vašej firmy alebo ako darček pre klienta.
 • Ak si objednáte 100 alebo viac kusov, budete mať nárok na vlastnú grafiku a nízku cenu za kus (7,59 USD).
 • Na webe Maxbox VR nájdete zľavy pre spoľahlivých profesionálov, ktorí chcú ponúkať vlastnú náhlavnú súpravu Cardboard na virtuálnu realitu.

Štandardy používania značky

Niektoré z pokynov uvedených nižšie sa vás môžu týkať aj v prípade, že ste sa nezapojili do programu spoľahlivých profesionálov. Ak sa chcete do tohto programu zapojiť, prečítajte si článok Vyniknite ako spoľahlivý profesionál, v ktorom sa oboznámite s príslušnými požiadavkami.

Značku Street View Máp Google a odznak spoľahlivosti môžu ako marketingové podklady používať iba fotografi alebo firmy so statusom spoľahlivého profesionála. Ak ste spoľahlivý profesionál, prezentujte pomocou nich svoje výnimočné postavenie. Spoľahliví profesionáli môžu používať odznak spoľahlivosti, slovnú ochrannú známku a elementy značky vrátane log Mapy Google a Street View alebo akýchkoľvek ďalších súvisiacich log. Nižšie uvádzame, ako ich môžete a nesmiete používať. Ak sa domnievate, že niekto porušuje pravidlá Googlu týkajúce sa povoleného používania prvkov značky, môžete nahlásiť nevhodné použitie.

Čo je povolené

Čo je povolené

 • Odznak spoľahlivosti a elementy značky používajte len v prípade, že ste certifikovaným členom programu.
 • Ponúkajte profesionálne 360° fotky ako jednu zo služieb svojej firmy.
 • Odznak spoľahlivosti zobrazujte len na bielom pozadí a s dostatočným odsadením bez ohľadu na to, kde ho zobrazujete.
 • Odznak spoľahlivosti používajte len v spojení so svojím menom alebo názvom a logom firmy.
 • Odznak spoľahlivosti a elementy značky používajte na weboch, v prezentáciách, na firemných odevoch a v tlačených marketingových materiáloch.
 • Odznak a elementy značky nesmú byť najvýraznejšími prvkami na strane alebo na odeve.
 • Pri zobrazovaní grafických prvkov na streche vozidla smiete používať len svoju vlastnú značku a vlastné logo.
Čo nie je povolené

Čo nie je povolené

 • Pri komunikácii s firmami neuvádzajte nepravdivé skutočnosti ani nezatajujte, že ste účastníkom programu spoľahlivých profesionálov.
 • Nespájajte žiadne služby, ktoré ponúkate na prenájom (napríklad marketing svojej osoby ako spoľahlivého poskytovateľa obsahu pre Street View) so svojím členstvom v programe Miestni sprievodcovia. Ak chcete získať tipy, ako zostať členom programu Miestni sprievodcovia a popritom naďalej predávať svoje fotografické služby, pozrite si tento príspevok vo Fóre pre miestnych sprievodcov.
 • Nemeňte logá ani slovné ochranné známky Máp Google, funkcie Street View ani odznaku spoľahlivosti (týka sa to aj pridávania grafických prvkov a rozťahovania obrázkov alebo ich prekladania).
 • Nepoužívajte odznak zavádzajúcim ani znevažujúcim spôsobom. Nepoužívajte ho napríklad spôsobom naznačujúcim, že Google podporuje určitý produkt alebo určitú službu.
 • Nepoužívajte Google, Mapy Google, Street View, odznak spoľahlivosti ani žiadne iné ochranné známky Google (alebo im podobné slová) v názve domény.
 • Nezobrazujte ikonu funkcie Street View ani elementy značky spoľahlivosti pre vozidlá:
  • ak nie ste členom programu spoľahlivých profesionálov,
  • na vozidle väčšie než 30 cm × 12 cm,
  • ako najviditeľnejší alebo jediný element značky na vozidle.
  • Príklad:
Štandardy používania značky

Používanie obchodných značiek v najnižšom alebo najvyššom bode 360° snímok

 • Logo alebo názov svojej firmy použite v príslušnej veľkosti v najnižšom alebo najvyššom bode. Kritériá pre konkrétne formáty nájdete v pokynoch a pravidlách.
 • Pri používaní obchodných značiek v najnižšom bode svojich snímok alebo na streche vozidla musíte:
  • mať povolenie na používanie príslušných značiek;
  • zobrazovať iba obsah, ktorý je relevantný (napríklad propagovanie miestneho turizmu) alebo je inak obmedzený na uvedenie zdroja.
 • V prípade sponzorstva alebo uvedenia zdroja zobrazené značky:
  • nesmú byť použité spolu s prvkom značky Googlu,
  • nesmú byť súčasne použité so žiadnymi propagačnými grafickými prvkami ani textami (pokiaľ nie sú relevantné pre zobrazované miesto),
  • musia obsahovať označenie „sponsored by“ alebo preložený ekvivalent.
 • Nepoužívajte odznak spoľahlivosti ani žiadne iné značky Googlu v najnižšom ani najvyššom bode svojich 360° snímok (vrátane grafických prvkov na streche, ktoré môže zachytiť fotoaparát).

Okrem týchto pokynov dodržiavajte aj pravidlá Googlu pre správne používanie výrazov značky, zmluvné podmienky pre používanie výrazov značky, pokyny na používanie geografických údajov a všetky ostatné pokyny na používanie ochranných známok Google.

Poznámka: Ak sa nebudete riadiť týmito pokynmi, môžete prísť o svoju certifikáciu a právo používať odznak spoľahlivosti a ostatné elementy značky.

Transparentnosť a zodpovednosť

Je preto dôležité, aby ste rovnakú transparentnosť uplatňovali aj pri predaji svojich fotografických služieb a aby ste si uvedomovali svoje povinnosti a práva voči ostatným ľuďom, značkám a miestnym zákonom.

Verné zobrazovanie

Verné zobrazovanie

Ako fotograf alebo agentúra sa nesmiete prezentovať spôsobom naznačujúcim, že ste zamestnancom Googlu. Prezentujte sa pravdivo ako úplne nezávislý obchodný subjekt a informujte klientov o obmedzenej role Googlu ako publikačnej služby.
Individuálna zodpovednosť

Individuálna zodpovednosť

Aj keď sa zverejnené snímky zobrazia v Mapách Google v priebehu niekoľkých sekúnd, môžu byť následne odmietnuté, ak nie sú v súlade s pravidlami pre snímky v službe Mapy Google alebo zmluvnými podmienkami služby Mapy Google.
 • Ak v Mapách Google dôjde k odmietnutiu objednaných snímok, za vyriešenie tohto problému zodpovedajú fotograf alebo agentúra a vlastník firmy.
 • Odporúčame, aby fotografi okamžite opravili alebo nahradili snímky, ktoré sú v rozpore s našimi pravidlami (a uistili sa, že sú schválené pre Mapy Google), alebo aby v prípade, že sa problém nedá vyriešiť, poskytli klientovi úplnú refundáciu.
Vlastníctvo snímok

Vlastníctvo snímok

Odporúčame, aby pri vzniku obchodného vzťahu medzi fotografmi alebo agentúrami a vlastníkmi firiem obe strany uzavreli písomnú zmluvu, ktorá špecifikuje podmienky zmluvy, záruku a budúce vlastnícke práva.
 • Určte, kto bude vlastniť snímky po ich vytvorení. Ak si vlastníctvo ponechá fotograf alebo agentúra, uistite sa, že vlastník firmy si je vedomý, ako môže snímky používať bez porušovania autorských práv fotografa alebo agentúry. Ak vlastníctvo prechádza na vlastníka firmy, získajte súhlas s prevodom vlastníctva snímok a zabezpečte, aby bolo jasné, aké práva si fotograf alebo agentúra môže ponechať.
 • Tá istá snímka nesmie byť zverejnená dvakrát v dvoch rôznych účtoch (napríklad v účte fotografa aj v účte vlastníka firmy).
Dodržiavanie miestnych zákonov

Dodržiavanie miestnych zákonov

Pri poskytovaní služieb svojim klientom dodržiavajte miestne a federálne zákony. Neprezentujte nepravdivo svoje možnosti ani výslednú kvalitu vykonávaných prác. Nezabudnite ani na primerané poistenie, ktoré je potrebné na vykonávanie prác, na ktoré vás najali.
Viditeľnosť snímok

Viditeľnosť snímok

Google nebude pri hodnotení snímok v Mapách Google zohľadňovať zmluvné ani komerčné dohody medzi tretími stranami vrátane zmlúv medzi vlastníkmi firiem a fotografmi. Ak vlastník firmy zaplatí profesionálnemu fotografovi za snímky, nezíska záruku na to, ako budú snímky hodnotené alebo ako sa zobrazia v Mapách Google.
Žiadny konflikt záujmov

Žiadny konflikt záujmov

Niektoré programy Googlu (najmä program Miestni sprievodcovia) vyžadujú, aby ste sa na nich zúčastňovali bez nároku na odmenu (čiže tak, že za obsah, ktorým prispejete, vám nikto nezaplatí). Ak ponúkate služby na prenájom (napríklad marketing svojej osoby ako spoľahlivého poskytovateľa obsahu pre Street View), je dôležité, aby ste tieto profesionálne služby nespájali so žiadnymi inými než profesionálnymi službami, ktoré predpokladajú nezaujatosť (napríklad schopnosť zverejniť hodnotenie alebo recenziu z pozície miestneho sprievodcu).