Pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých spoľahlivých účastníkov funkcie Street View, ktorí zhromažďujú snímky v mene svojich zákazníkov na účely použitia v službách Googlu.

Naše pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View zahŕňajú štyri oblasti:


Požiadavky na transparentnosť

Zákazníci musia mať správne informácie, aby si mohli plne uvedomiť výhody nahrania snímok do služieb Googlu a dospieť k informovaným rozhodnutiam. Preto od všetkých účastníkov v programe spoľahlivých profesionálov vyžadujeme transparentnosť pri poskytovaní informácií ovplyvňujúcich tieto rozhodnutia. Okrem splnenia požiadaviek špecifikovaných nižšie sú účastníci v programe spoľahlivých profesionálov povinní vynaložiť primerané úsilie, aby svojim zákazníkom na požiadanie poskytli aj ďalšie relevantné informácie.

Je dôležité, aby ste pri predaji svojich fotografických služieb uplatňovali rovnakú transparentnosť a uvedomovali si povinnosti a práva týkajúce sa iných ľudí, značiek a miestnych právnych predpisov.

Ikona – ceny a poplatky za služby

Ceny a poplatky za služby

Účastníci programu spoľahlivých profesionálov si za cenné služby, ktoré poskytujú, často účtujú poplatok za správu. Zákazníci nakupujúci snímky by mali vedieť, či im budú tieto poplatky účtované. Prinajmenšom nových zákazníkov informujte pred každým prvým predajom písomne a vo faktúrach pre zákazníkov uvádzajte poplatky a ceny.

O tom, čo možno očakávať pri spolupráci so spoľahlivým fotografom pre Street View, treba informovať obzvlášť tých zákazníkov nakupujúcich snímky, ktorí majú nižší rozpočet. Nemusia mať totiž zdroje ani odborné znalosti, aké majú veľkí zákazníci nakupujúci snímky.

Ikona – pravdivé prezentovanie

Pravdivé prezentovanie

Ako účastník programu spoľahlivých profesionálov pre Street View sa nesmiete prezentovať spôsobom naznačujúcim, že ste zamestnancom Googlu. Prezentujte sa pravdivo ako úplne nezávislý obchodný subjekt a klientov informujte o obmedzenej role Googlu ako publikačnej služby.

Ikona – individuálna zodpovednosť

Individuálna zodpovednosť

Aj keď sa zverejnené snímky zobrazia v Mapách Google zvyčajne do niekoľkých sekúnd, môžu byť následne odmietnuté, ak nie sú v súlade s pravidlami pre obsah Máp pridaný používateľmi alebo so zmluvnými podmienkami služby Mapy Google.

 • Ak v Mapách Google dôjde k odstráneniu objednaných snímok, za vyriešenie tohto problému zodpovedajú fotograf a vlastník spoločnosti.
 • Odporúčame, aby fotografi okamžite opravili alebo nahradili snímky, ktoré sú v rozpore s našimi pravidlami (a uistili sa, že sú schválené pre Mapy Google), alebo aby v prípade, že sa problém nedá vyriešiť, poskytli klientovi úplnú refundáciu.

Ikona – vlastníctvo snímky

Vlastníctvo snímky

Odporúčame, aby pri vzniku obchodného vzťahu medzi fotografmi a vlastníkmi firiem obe strany uzavreli písomnú zmluvu, ktorá špecifikuje podmienky zmluvy, záruku a budúce vlastnícke práva.

 • Určte, kto bude vlastniť snímky po ich vytvorení. Ak si vlastníctvo ponechá fotograf, uistite sa, že vlastník firmy si je vedomý, ako môže snímky používať bez porušovania autorských práv fotografa. Tá istá snímka nesmie byť zverejnená dvakrát v dvoch rôznych účtoch (napríklad v účte fotografa aj v účte vlastníka firmy).

Ikona – dodržiavanie miestnych právnych predpisov

Dodržiavanie právnych predpisov

Pri poskytovaní služieb klientom sa riaďte všetkými príslušnými platnými predpismi. Neskresľujte svoje schopnosti ani výslednú kvalitu vykonávaných prác. Musíte tiež mať primerané poistenie potrebné na vykonávanie prác, na ktoré si vás najali.

Ikona – viditeľnosť snímky

Viditeľnosť snímky

Google nebude pri hodnotení snímok v Mapách Google zohľadňovať zmluvné ani obchodné dohody medzi tretími stranami vrátane zmlúv medzi vlastníkmi firiem a fotografmi. Skutočnosť, že vlastník firmy zaplatil za zábery profesionálnemu fotografovi, nebude mať vplyv na hodnotenie ani zobrazovanie snímok v Mapách Google.

Ikona – žiadny konflikt záujmov

Žiadny konflikt záujmov

Niektoré programy spoločnosti Google, najmä Miestni sprievodcovia, vyžadujú účasť na neprofesionálnej úrovni (napr. bez nároku na odmenu za obsah, ktorým prispejete). Ak ponúkate služby, v rámci ktorých si vás zákazníci môžu najať (napríklad sa prezentujete ako spoľahlivý poskytovateľ obsahu pre Street View), je dôležité, aby ste tieto profesionálne služby nekombinovali s neprofesionálnymi službami, ktoré predpokladajú nezaujatosť (napríklad s možnosťou uverejniť hodnotenie alebo recenziu ako miestny sprievodca).

Vrch stránky Ikona – vrch stránky


Vhodné používanie značiek spoločnosti Google

Značku Street View Máp Google a odznak spoľahlivosti môžu ako marketingové prvky používať iba fotografi alebo spoločnosti, ktoré získali štatút spoľahlivého profesionála. Ako spoľahlivý fotograf môžete pomocou nich prezentovať svoj výnimočný štatút. Spoľahliví profesionáli môžu používať odznak spoľahlivosti, slovnú ochrannú známku a elementy značky vrátane log Mapy Google a Street View alebo akýchkoľvek ďalších súvisiacich log. Ďalej stanovujeme, ako ich smiete a nesmiete používať. Ak sa domnievate, že niekto porušuje pravidlá Googlu týkajúce sa povoleného používania našich značkových položiek, môžete problémy nahlásiť tu. V prípade všetkých ostatných značkových položiek Googlu môžete nahlásiť nevhodné použitie tu.

Ikona – používanie odznaku spoľahlivosti

Používanie odznaku spoľahlivosti

 • Odznak spoľahlivosti a elementy značky používajte, len ak ste certifikovaným členom programu spoľahlivých profesionálov pre Street View.
 • Odznak spoľahlivosti umiestňujte len na biele pozadie a s dostatočným odsadením bez ohľadu na to, kde ho zobrazujete.
 • Odznak spoľahlivosti používajte len v spojení so svojím menom alebo názvom a logom spoločnosti.
 • Odznak spoľahlivosti a elementy značky smiete používať na webových stránkach, v prezentáciách, na firemnom odeve a v tlačených obchodných materiáloch.
 • Odznak a elementy značky nesmú byť najvýraznejšími prvkami na strane alebo odeve.
 • Nemeňte logá ani slovné ochranné známky služby Mapy Google, funkcie Street View ani odznaku spoľahlivosti (týka sa to aj pridávania grafických prvkov, rozťahovania obrázkov alebo ich prekladania).
 • Nepoužívajte odznak zavádzajúcim ani znevažujúcim spôsobom. Nepoužívajte ho napríklad spôsobom naznačujúcim, že spoločnosť Google podporuje určitý výrobok alebo službu.

Ikona – predaj služieb

Predaj služieb

 • Ponúkajte profesionálne 360° fotky ako jednu zo služieb svojej firmy.
 • Pri komunikácii s firmami neskresľujte ani nezatajujte skutočnosť, že ste účastníkom programu spoľahlivých profesionálov.
 • Služby, v rámci ktorých si vás zákazníci môžu najať (ak sa napríklad prezentujete ako spoľahlivý poskytovateľ obsahu pre Street View), nekombinujte so svojím členstvom v programe Miestni sprievodcovia.

Ikona – používanie značiek na vašom webe

Používanie značiek na vašom webe

 • V názve domény nepoužívajte výrazy Google, Mapy Google, Street View, odznak spoľahlivosti ani žiadne iné ochranné známky Google (alebo im podobné slová).
 • Na svojich webových stránkach smiete zobrazovať odznak spoľahlivosti.

Ikona – používanie značiek na vašom vozidle

Používanie značiek na vašom vozidle

 • V prípade vyobrazovania grafiky na vozidle smiete používať len vlastnú značku a logo.
 • Na vozidle nepoužívajte žiadne elementy značky Googlu (ani ikonu, odznak a logo Street View).

Ikona – najnižší alebo najvyšší bod 360° snímok

Používanie značiek v najnižšom alebo najvyššom bode 360° snímok

 • Logo alebo názov svojej spoločnosti v príslušnej veľkosti umiestnite v najnižšom alebo najvyššom bode snímky. Kritériá pre konkrétne formáty nájdete v pokynoch k pravidlám.
 • V prípade umiestnenia značky v najnižšom bode snímok alebo na streche vozidla musíte spĺňať tieto kritériá:
  • Na používanie danej značky musíte mať povolenie.
  • Môžete zobrazovať len obsah, ktorý je relevantný (napríklad propagácia miestneho turizmu) alebo je inak obmedzený na uvedenie zdroja.
 • V prípade sponzorstva alebo uvedenia zdroja musí zobrazená značka spĺňať tieto kritériá:
  • Nesmie sa používať spolu so značkovou položkou spoločnosti Google.
  • Nesmie sa používať spolu s propagačnou grafikou alebo textom (ak nesúvisí so zobrazenou polohou).
  • Musí zahŕňať označenie „sponsored by“ alebo jeho preložený ekvivalent.
 • V najnižšom ani najvyššom bode 360° snímok nepoužívajte odznak spoľahlivosti ani iné značky spoločnosti Google (týka sa to aj grafiky na streche, ktorú môže zachytiť fotoaparát).

Okrem týchto pokynov musíte dodržiavať pravidlá spoločnosti Google pre správne používanie, zmluvné podmienky pre značky, pokyny pre používanie geografických údajov, ako aj všetky ostatné pokyny na používanie ochranných známok Google.

Ikona – inzerovanie firmy v službe Google Ads

Inzerovanie firmy v službe Google Ads

Ak si prajete, v reklamách na svoju firmu v službe Google Ads môžete používať výraz „program spoľahlivých fotografov“. Upozorňujeme však, že v reklamách nesmiete používať osamote značku Street View ani žiadnu inú značku Googlu.

Ikona – budovanie značky s firemným profilom na Googli

Budovanie značky s firemným profilom na Googli

Ak máte firemný profil na Googli, očakáva sa od vás, že budete dodržiavať pravidlá Firemného profilu na Googli a konkrétne pokyny týkajúce sa prezentovania firmy v službách Googlu.

V názve svojho firemného profilu na Googli nepoužívajte výrazy Google, Mapy Google, Street View ani žiadnu inú ochrannú známku Google či jej podobu.

Po získaní postavenia spoľahlivého profesionála môžete odznak spoľahlivosti nahrať aj do svojho profilu.

Poznámka: Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžete prísť o svoje postavenie v programe, ako aj o právo používať odznak spoľahlivosti a ďalšie prvky značky.

Vrch stránky Ikona – vrch stránky


Požiadavky na kvalitu snímok v programe spoľahlivých profesionálov

Ikona – kvalita obrázka

Kvalita snímok

 • Rozlíšenie 7,5 Mpx alebo vyššie (3 840 × 1 920 px)
 • Pomer strán snímky 2 : 1
 • Žiadne vynechané miesta v oblasti horizontu na snímke
 • Žiadne závažné chyby spájania
 • Primerane zachytené detaily v svetlých a tmavých oblastiach
 • Ostrosť: žiadne rozmazanie v dôsledku pohybu, správne zaostrenie
 • Žiadne rušivé efekty ani filtre

Ikona – prepojenie

Prepojenie

 • Všetky spojené 360° fotky musia byť bez vizuálnych prekážok.
 • Foťte s odstupom jedného metra v interiéri a troch metrov v exteriéri.
 • Ak chcete zvýšiť pravdepodobnosť prepojenia s naším obsahom, rozšírte svoju zbierku o snímky z ulice.

Ikona – vhodnosť

Vhodnosť

 • Súhlas so zobrazovaním osôb a miesta
 • Geograficky presné umiestnenie
 • Žiadne počítačom generované priestory
 • Neuvádzať zdroj mimo najnižšieho bodu
 • Žiadny nenávistný ani protiprávny obsah

Vrch stránky Ikona – vrch stránky


Zakázané praktiky

Ikona – nevhodný obsah

Nevhodný obsah

Informácie o zakázanom a obmedzenom obsahu nájdete v pravidlách pre obsah Máp pridaný používateľmi.

Nevhodný obsah môžete nahlásiť kliknutím na odkaz Nahlásiť problém.

Ikona – nepravdivé, zavádzajúce alebo nereálne tvrdenia

Nepravdivé, zavádzajúce alebo nereálne tvrdenia

Chceme, aby klienti spoľahlivých fotografov pre Street View robili informované rozhodnutia, pokiaľ ide o spoluprácu so spoľahlivými fotografmi pre Street View. Znamená to, že o svojej firme, službách, cenách týchto služieb a výsledkoch, ktoré môžu klienti očakávať, musíte informovať otvorene a pravdivo. Nepoužívajte nepravdivé, zavádzajúce ani nereálne tvrdenia.

Príklady:

 • nepravdivé tvrdenie o partnerstve so spoločnosťou Google,
 • zaručovanie horného umiestnenia vo funkcii Google Street View alebo v službe Mapy Google.

Ikona – obťažovanie, zneužívanie alebo nedôveryhodné správanie

Obťažovanie, zneužívanie alebo nedôveryhodné správanie

Klientom kupujúcim snímky pre Street View by mal fotograf pre Street View poskytnúť takú kvalitnú službu, aká by im bola poskytnutá, keby spolupracovali priamo s Googlom. Voči potenciálnym ani súčasným zákazníkom nikdy nepoužívajte taktiky, ktoré by zahŕňali obťažovanie, zneužívanie alebo nedôveryhodné správanie.

Príklady:

 • opakované obvolávanie potenciálnych zákazníkov;
 • vyvíjanie neprimeraného nátlaku na inzerenta, aby vykonal registráciu alebo naďalej spolupracoval s vašou agentúrou;
 • nabádanie iných, aby absolvovali certifikačné testy spoločnosti Google vo vašom mene;
 • phishing;
 • ponúkanie kupónov služby Google Ads za úhradu.

Vrch stránky Ikona – vrch stránky


Naše pravidlá

Je dôležité, aby ste sa oboznámili s pravidlami spoločnosti Google pre spoľahlivých fotografov pre Street View a neustále sledovali ich zmeny. Ak sa budeme domnievať, že naše pravidlá porušujete, môžeme vás kontaktovať, vykonať dôkladnú kontrolu vašich postupov a požiadať vás o nápravné opatrenie. V prípadoch opakovaných alebo závažných porušení môžeme ukončiť vašu účasť v programe spoľahlivých profesionálov a kontaktovať vašich zákazníkov, aby sme ich na to upozornili. Môžeme vám tiež zabrániť prispievať do služby Mapy Google.

Tieto pravidlá dopĺňajú existujúce zmluvné podmienky a pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na tretie strany. Patria sem tieto dokumenty:

Ikona – dôsledky porušenia pravidiel

Dôsledky porušenia pravidiel

Kontrola dodržiavania pravidiel: Kedykoľvek môžeme skontrolovať, či vaša firma dodržiava pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View. Ak sa na vás obrátime so žiadosťou o informácie týkajúce sa dodržiavania pravidiel, máte povinnosť odpovedať v primeranej lehote a bezodkladne vykonať nápravné opatrenie potrebné na zabezpečenie súladu s našimi pravidlami. S cieľom overiť dodržiavanie pravidiel môžeme kontaktovať aj vašich zákazníkov.

Upozornenie na nedodržiavanie pravidiel: Ak sa budeme domnievať, že porušujete pravidlá pre spoľahlivých fotografov pre Street View, zvyčajne sa na vás obrátime so žiadosťou o nápravné opatrenie. Ak požadovanú nápravu nevykonáte v danom časovom období, môžeme prijať opatrenia na zabránenie porušovaniu pravidiel. V prípadoch závažných alebo opakovaných porušení môžeme tieto opatrenia prijať okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia.

Pozastavenie účasti v programe pre tretie strany: Vaša účasť v programoch Googlu pre tretie strany, ako je program spoľahlivých profesionálov pre Google Street View, je podmienená dodržiavaním pravidiel pre spoľahlivých fotografov pre Street View. Ak zistíme, že porušujete naše pravidlá alebo nereagujete na naše snahy skontrolovať, či vaša firma dodržiava pravidlá, môžeme vašu účasť v týchto programoch obmedziť alebo pozastaviť.

Pozastavenie účtu služby Mapy: Ak sa dopustíte vážneho porušenia pravidiel, môžeme pozastaviť vaše účty služby Mapy Google. V prípadoch opakovaných alebo obzvlášť závažných porušení pravidiel môžeme vaše účty služby Mapy Google pozastaviť natrvalo, v dôsledku čoho už do tejto služby nebudete môcť prispievať. Okrem toho môžeme kontaktovať vašich zákazníkov, aby sme ich na to upozornili.

Ikona – nahlásenie porušenia

Nahlásenie porušenia pravidiel pre tretie strany

Domnievate sa, že tretia strana porušuje tieto pravidlá? Informujte nás:

Vrch stránky Ikona – vrch stránky