Prihlásiť sa
 Podmienky poskytovania služby

Víta vás nástroj na vlastné vyhľadávanie od spoločnosti Google. Používaním nástroja na vlastné vyhľadávanie spoločnosti Google (ďalej ako „Služba“) prijímate a súhlasíte (ďalej ako „Vy") s nasledujúcimi záväznými zmluvnými podmienkami (ďalej ako „Podmienky používania služby“) spoločnosti Google Inc. a jej dcérskych spoločností a pobočiek (ďalej ako „Google“). Týmito Podmienkami používania služby sa riadi Váš prístup k Službe a používanie Služby (podľa nižšie uvedenej definície).

Ak dohodu prijímate v mene svojho zamestnávateľa alebo inej osoby, kliknutím na tlačidlo Prijímam prehlasujete a ručíte spoločnosti Google, že: (a) máte úplné zákonné oprávnenie reprezentovať a zaviazať svojho zamestnávateľa alebo takúto osobu týmito zmluvným podmienkam; (b) ste si prečítali a rozumiete týmto Podmienkam používania služby; a (c) súhlasíte s týmito Podmienkami používania služby v mene strany, ktorú zastupujete. Ak nemáte úplné zákonné oprávnenie zaviazať stranu, ktorú zastupujete, nesmiete kliknúť na nižšie uvedené tlačidlo Prijímam.


1.  O Službe


1.1  Služba Vám pomáha poskytovať vlastné služby vyhľadávania na webe na Vašej webovej stránke (ďalej ako „Stránka”) pomocou možností vyhľadávacieho nástroja Google. Na používanie Služby je potrebné mať zriadený Účet Google. Podrobnosti o zriadení Účtu Google nájdete na tejto adrese URL https://www.google.sk/accounts/NewAccount?hl=SK.

1.2  Pre účely týchto Podmienok používania služby Vaša Stránka obsahuje akúkoľvek webovú stránku alebo stránky, ktoré sú dostupné užívateľom (ďalej ako „Koncoví užívatelia”), na ktoré umiestnite jazyk JavaScript alebo podobný programovací jazyk, ktorý vyvolá vyhľadávacie pole Google (alebo iný spôsob zadávania vyhľadávania používaný Koncovými užívateľmi) (ďalej ako „Vyhľadávacie pole”), ktoré umožňuje Koncovým užívateľom zadať vyhľadávací dopyt (ďalej ako „Dopyt”).

1.3  Po získaní Dopytu od Koncových užívateľov ho odošlete ďalej spoločnosti Google.

1.4  Spoločnosť Google od Vás príjme Dopyty v rozhraní siete spoločnosti Google, spracuje Dopyty pomocou vyhľadávacieho nástroja Google a zobrazí výsledky vyhľadávania (ďalej ako „Výsledky“) na Stránke s výsledkami. Pre účely týchto Podmienok používania služby je „Stránka s výsledkami" definovaná ako webová stránka prevádzkovaná alebo ovládaná spoločnosťou Google, ktorá zobrazuje Koncovému užívateľovi Výsledky Služby.

1.5  Výsledky zobrazené prostredníctvom Služby budú určené niektorým alebo všetkými nasledujúcimi bodmi:

1.5.1  adresami URL webových stránok, na ktoré sa má obmedziť alebo vyfiltrovať vyhľadávanie, podľa Vašej špecifikácie;

1.5.2  označeniami, ktoré ste vytvorili Vy (alebo komunita, ktorej ste členom) prostredníctvom Služby; a

1.5.2  všetkými ostatnými funkciami služby, ktoré môže spoločnosť Google sprístupniť na základe svojho rozhodnutia na istý čas (podľa popisu uvedeného v dokumentácii k Službe na stránke http://www.google.sk/cse/docs/).

2.  Vaše používanie Služby


2.1  Súhlasíte s tým, že zabezpečíte označenie Vyhľadávacieho poľa grafikou (dostupnou na stránke http://www.google.sk/cse/docs/branding.html), ktorá označuje, že Službu poskytuje spoločnosť by Google. Odkaz z grafického označenia bude smerovať na webovú stránku Google http://www.google.sk/cse alebo inú adresu URL, ktorú spoločnosť Google môže určiť na daný čas.

2.2  Súhlasíte s tým, že zabezpečíte, aby všetky Dopyty pochádzali zo Stránky a že všetky Dopyty odoslané zo Stránky spoločnosti Google spĺňajú všetky platné technické špecifikácie, stanovené na daný čas spoločnosťou Google (podľa popisu v dokumentácii k službe na stránke http://www.google.sk/cse/docs/).

2.3  Súhlasíte s tým, že Službu na svojej Stránke implementujete spôsobom, ktorý zodpovedá všetkým platným snímkam obrazoviek, špecifikáciám a iným technickým a implementačným požiadavkám na Službu, ktoré spoločnosť Google na daný čas stanoví (podľa popisu v dokumentácii k Službe na stránke http://www.google.sk/cse/docs/).

2.4  Súhlasíte, že spoločnosť Google nenesie zodpovednosť za prijímanie Dopytov od Koncových užívateľov alebo za prenos údajom medzi Vami a sieťovým rozhraním spoločnosti Google, a že výlučne Vy zodpovedáte sa všetky činnosti súvisiace so Stránkou a rozhraním medzi Stránkou a Službou (okrem tých, ktoré sú výlučne ovládané spoločnosťou Google) vrátane (nie však výlučne):

2.4.1  implementácie a údržby Stránky;

2.4.2  implementácie a údržby rozhrania medzi Stránkou a sieťou Google, z ktorej sa Služba poskytuje; a

2.4.3  prijímania Dopytov od Koncových užívateľov a prenos Dopytov spoločnosti Google.

2.5  Počas doby trvania zmluvy, ak budete na akejkoľvek stránke poskytovať vyhľadávacie služby iné ako Google, zabezpečíte, aby takéto služby nebolo možné primerane zamieňať za služby, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Ďalej beriete na vedomie, že spoločnosť Google vám bude poskytovať nevýhradné služby a že spoočnosť Google bude aj naďalej prispôsobovať a poskytovať svoje služby aj ďalším stranám na použitie v súvislosti s celým radom aplikácií, vrátane aplikácií pre vyhľadávače.

2.6  Niektoré zo Služieb spoločnosti Google obsahujú možnosti filtrovania ako napríklad služby SafeSearch a AdSafe. Ak sa rozhodnete pre aktiváciu takýchto filtrov, beriete na vedomie a súhlasíte, že:

2.6.1  nesiete zodpovednosť za kompletné používanie takýchto filtrov na svojej Stránke;

2.6.2  budete takéto filtre používať v súlade so všetkými špecifikáciami stanovenými spoločnosťou Google na daný čas; a

2.6.3  spoločnosť Google sa nezaväzuje a nemôže zaviazať, že všetky alebo vybrané Výsledky budú obmedzené na výsledky vybrané aktiváciou takýchto filtrov.

2.7  Súhlasíte, že nesiete výlučnú zodpovednosť za zabezpečenie kompletného hardvéru, softvéru, sietí, komunikačných systémov a iných zariadení a pripojení (a za zaplatenie všetkých poplatkov a sadzieb s tým súvisiacich), ktoré sa vyžadujú na údržbu Vašej Stránky a Váš prístup k Službe a na splnenie svojich záväzkov podľa týchto Podmienok používania služby.

2.8  Koncoví užívatelia využívajúci Vyhľadávacie pole na Stránke podliehajú zásadám na ochranu osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú dostupné na stránke http://www.google.sk/privacy.html. Súhlasíte, že do svojich zásad na ochranu osobných údajov vložíte nasledujúce prehlásenie na dobre viditeľné miesto:

Vyhľadávacie pole na tejto webovej stránke (ďalej ako „Vyhľadávacie pole”) prevádzkuje spoločnosť Google Inc (ďalej ako „Google”). Beriete na vedomie a súhlasíte, že zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google (nachádzajúce sa na stránke http://www.google.sk/privacy.html) sa vzťahujú na Vaše používanie Vyhľadávacieho poľa a že využívaním Vyhľadávacieho poľa dávate spoločnosti Google súhlas na využitie Vašich osobných údajov v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google.”

2.9  Keďže môže dôjsť k zmene Služby (napríklad pridaním nových funkcií), súhlasíte, že tieto Podmienky používania služby sa budú vzťahovať na Službu po prípadnej úprave a zmene vrátane všetkých dodatočných alebo rozšírených funkcií, ktoré môžu byť z času na čas uvedené.


3.  Primerané konanie


3.1  Súhlasíte s tým, že zabezpečíte, aby Stránka nikdy neobsahovala akýkoľvek pornografický, nenávistný, násilný alebo urážlivý obsah alebo neobsahovala akýkoľvek iný materiál, produkty alebo služby, ktoré porušujú trestné zákony alebo iné príslušné zákony, akékoľvek práva tretích strán alebo akékoľvek zásady služieb, ktoré na daný čas vydá spoločnosť Google alebo navádzajú na konanie, ktoré by k takémuto porušeniu viedlo (podľa popisu v dokumentácii k Službe na stránke http://www.google.sk/cse/docs/).

3.2  Súhlasíte s tým, že Vy alebo tretia strana konajúca vo Vašom mene nebudete:

3.2.1  upravovať, modifikovať, skracovať, filtrovať alebo meniť poradie informácií obsiahnutých vo Výsledkoch (jednotlivo alebo hromadne) vrátanie, nie však výlučne, spôsobom miešania Výsledkov s výsledkami vyhľadávania, ktoré neposkytuje spoločnosť Google alebo reklamou;

3.2.2  zobrazovať Výsledky vo forme automatických rozbaľovacích okien, okien v pozadí, okien pri odchode zo stránky, rozširujúcich tlačidiel alebo animácií;

3.2.3  zobrazovať Výsledky inej tretej strane okrem Koncových užívateľov;

3.2.4  zobrazovať Výsledky poskytnuté spoločnosťou Google v ráme alebo ich ukladať do vyrovnávacej pamäte okrem spôsobu, ktorý je dohodnutý medzi Vami a spoločnosťou Google;

3.2.5  priamo alebo nepriamo pristupovať, spustiť a/alebo aktivovať Službu cez alebo z webovej stránky, alebo iným spôsobom Službu zahrnúť do webovej stránky alebo iných prostriedkov okrem Stránky, aj to len v rozsahu, ktorý je výlučne povolený v tomto dokumente;

3.2.6  previesť, predať, prenajať, syndikovať, subsyndikovať, požičať alebo použiť na spoločnú tvorbu značky, zdieľanie času, servisný úrad alebo iné neautorizované účely akúkoľvek Službu alebo prístup k nej (vrátane, nie však výlučne, Výsledkov alebo ich časti, kópie alebo z nich odvodeného produktu);

3.2.7  uzavrieť akúkoľvek dohodu alebo dohodu, podľa ktorej Vám iná tretia strana uhrádza poplatky, podľa ktorej Vy platíte tretej strane poplatky alebo sa delíte o príjmy a/alebo honoráre v súvislosti s Výsledkami;

3.2.8  priamo alebo nepriamo generovať vyhľadávacie dopyty, zobrazenia alebo kliknutia na Výsledky, pomocou automatických, klamlivých, podvodných alebo iných neplatných prostriedkov (vrátane, nie však výlučne, nevyžiadaných kliknutí, robotov, makro programov a internetových agentov);

3.2.9  podľa Časti 8 odstraňovať, skresliť, znejasniť alebo pozmeniť Obchodné značky spoločnosti Google (podľa definície v nižšie uvedenej Časti 8), oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach, ktoré sa spájajú alebo sú poskytované ako súčasť Služby alebo inej technológie, softvéru, materiálov a dokumentácie spoločnosti Google;

3.2.10  kopírovať (okrem záložnej kópie, ktorú je možné urobiť, avšak len v rozsahu, ktorý spadá a je povolený časťou 50A Zákona o autorských právach, návrhoch a patentoch z roku 1988 (v znení neskorších predpisov) (ďalej ako „CDPA”)), zmeniť, upraviť, preložiť, pripraviť odvodené produkty, dekompilovať (s výnimkou rozsahu, v akom takáto dekompilácia spadá do rozsahu a je povolená časťou 50B zákona CDPA), spätne dešifrovať, spätne prekladať alebo sa iným spôsobom pokúsiť o odvodenie zdrojového kódu zo Služieb spoločnosti Google alebo technológie, obsahu, údajov, postupov, algoritmov, metód, myšlienkových návrhov, techník užívateľského rozhrania, softvéru, materiálov a dokumentácie spoločnosti Google;

3.2.11  automatickými nástrojmi, ktoré sú známe ako „crawler", „spider", prehľadávať web, indexovať alebo iným nedočasným spôsobom ukladať alebo ukladať do vyrovnávacej pamäte informácie získané zo Služby (vrátane, nie však výlučne, Výsledkov alebo ich časti, kópie alebo z nich odvodeného produktu);

3.2.12  vytvoriť alebo sa pokúsiť o vytvorenie náhradnej alebo podobnej služby alebo produktu prostredníctvom použitia alebo prístupu k Službe alebo s ňou súvisiacim vlastníckym informáciám; alebo

3.2.13  zapojiť sa do činnosti alebo praktík, ktoré podľa primeraného úsudku spoločnosti Google majú nepriaznivý vplyv na spoločnosť Google alebo iným spôsobom znevažujú alebo znižujú reputáciu a dobrú povesť spoločnosti Google alebo by k tomu mohli viesť.

4.  Reklama


4.1  Stránka s výsledkami alebo súvisiace prvky, ktoré poskytuje spoločnosť Google prostredníctvom svojich Služieb môže obsahovať reklamu, s ktorou súhlasíte, že bude zobrazená. Služby sú kompatibilné s, a môžete požiadať o, programom Google Adsense (www.google.com/adsense), s výhradou na Zmluvné podmienky Adsense. Ak poskytujete vlastné rekladmy alebo reklami tretej strany v súvislosti s výsledkami, ktoré zabezpečujú Služby, zabezpečíte, aby tieto reklamy neboli rozumne považované alebo zamieňané za reklamy, ktoré zabezpečuje spoločnosť Google.

4.2  Súhlasíte s tým, že na svoju Stránku obsahujúcu Vyhľadávacie pole alebo Obchodné značky spoločnosti Google neumiestnite reklamy, ktoré by si Koncový užívateľ Vašej Stránky mohol pomýliť s reklamami spoločnosti Google alebo s reklamami, ktoré sú iným spôsobom prepojené so spoločnosťou Google.

4.3  Služba je kompatibilná s programom Google AdSense, o účasť v ktorom môžete požiadať (www.google.sk/adsense) a ktorý podlieha samostatným zmluvným podmienkam.


5.  Používanie Obsahu metadát


5.1  Pre účely týchto Podmienok používania služby sa „Obsahom metadát" rozumie: (a) metadáta poskytnuté Vami spoločnosti Google podľa Vašej účasti v Službe vrátanie (nie však výlučne) adries URL webových stránok, na ktorých sa má uskutočniť vyhľadávanie, značiek a priradení medzi značkami a adresami URL; (b) text, údaje, obrázky a iný obsah poskytnutý a/alebo vytvorený Vami, ktorý sa má zobraziť Koncovým užívateľom (vrátane obsahu na Stránke s Výsledkami); (c) Vami zvolené Prezývky; a (d) hodnotenie, posúdenia a komentáre, ktoré Vám poskytne spoločnosť Google v zmysle Služby. „Prezývka (Prezývky)" označujú mená, ktoré vyberiete a podľa ktorých budete Vy a Váš Obsah metadát identifikovaný pre Koncových užívateľov. „Služby spoločnosti Google” označujú produkty, služby a/alebo technológiu (vrátane programovacích rozhraní aplikácií) poskytnuté spoločnosťou Google alebo v jej mene na dané obdobie.

5.2  Podľa Časti 5.3 a zvyšnej časti týchto Podmienok používania služby udeľujete spoločnosti Google neodvolateľné, trvalé, nevýlučné, celosvetové a bez nároku na honorár povolenie na:

5.2.1  použitie, kopírovanie, úpravu, distribuovanie, prekladanie a vytvorenie odvodených produktov na základe Obsahu metadát prostredníctvom Služieb spoločnosti Google a ich zobrazovanie (verejne alebo iným spôsobom); a

5.2.2  ďalšie udelenie práv vymedzených v Časti 5.2.1 (sublicencia) syndikovaným partnerom spoločnosti Google a Koncovým užívateľom;

5.2.3  ďalšie udelenie práv (sublicencia) vymedzených v Časti 5.2.1 konzultantom a iným zmluvným partnerom spoločnosti Google pre účely plnenia záväzkov spoločnosti Google a umožnenie výkonu práv podľa týchto Podmienok používania služby spoločnosťou Google, pričom títo konzultanti a zmluvní partneri podliehajú rovnakým povinnostiam ako spoločnosť Google vymedzeným týmito Podmienkami používania služby;

5.2.4  umožnenie prístupu k a použitiu Obsahu metadát Koncovými užívateľmi prostredníctvom Služieb spoločnosti Google.

5.3  Okrem povolení udelených podľa Časti 5.2 si ponechávate všetky práva, vlastnícke nároky a záujmy vo vzťahu k Obsahu metadát. Okrem toho si ponechávate všetky práva k ďalšiemu obsahu, ktorý vytvoríte alebo vlastníte, ku ktorému je Obsah metadát pripojený alebo priradený a ktorý sa používa v súvislosti so Službou (s výnimkou prípadov, ak ide o obsah iným spôsobom povolený alebo prevedený na spoločnosť Google podľa inej dohody).

5.4  Bez ohľadu na možné faktory, ktoré by hovorili o opaku, beriete na vedomie a súhlasíte, že žiadne body v týchto Podmienkach používania služby nezabránia alebo neobmedzia spoločnosť Google v použití údajov, ktoré spoločnosť Google získa podľa týchto Podmienok používania služby od iného zdroja než od Vás.

5.5  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

5.5.1  okrem Obsahu metadát nemáte žiadne právo, vlastnícky nárok alebo účasť na akejkoľvek informácii, obsahu alebo údajoch používaných spoločnosťou Google v spojení alebo v súvislosti so Službou;

5.5.2  si nebudete nárokovať na vlastníctvo alebo účasť na žiadnej takejto informácii, obsahu alebo údajoch; a

5.5.3  si spoločnosť Google a/alebo jej licenční partneri ponechávajú všetky práva, vlastnícke nároky a účasť vo vzťahu k Službám spoločnosti Google (vrátane Služby), webovým stránkam spoločnosti Google a k celému obsahu alebo údajom, ktoré sú súčasťou alebo sú zobrazené ako súčasť alebo prostredníctvom Služieb spoločnosti Google alebo webových stránok spoločnosti Google okrem Obsahu metadát.

5.6  Vy aj spoločnosť Google súhlasíte s tým, že povolenia udelené spoločnosti Google a prípadné sublicencie udelené spoločnosťou Google podľa Časti 5.2 budú platiť aj po vypršaní platnosti a ukončení týchto Podmienok používania služby.

5.7  Nesiete zodpovednosť za prijímanie a odpovedanie na komunikáciu, úpravy alebo požiadavky na odstránenie iniciované stranou, ktorá je uvedená v zozname alebo má iným spôsobom práva v rámci Obsahu metadát, pričom takáto komunikácia vyplýva z uverejnenia informácií stranou v Službách Google a patrí do Obsahu metadát.


6.  Zobrazenie Obsahu metadát


6.1  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že práva udelené spoločnosti Google podľa týchto Podmienok používania služby obsahujú právo na zobrazenie častí Obsahu metadát v Službách spoločnosti Google, na webových stránkach spoločnosti Google a webových stránkach syndikovaného partnera spoločnosti Google a zobrazenie odkazov na webové stránky, na ktorých sú takéto časti Obsahu metadát umiestnené, pričom všetky tieto práva určuje spoločnosť Google výlučne podľa svojho úsudku.

6.2  Bez ohľadu na možné faktory, ktoré by hovorili o opaku, žiadne body týchto Podmienok používania služby nezaväzujú spoločnosť Google na sprístupnenie časti alebo celého Obsahu metadát Koncovým užívateľom.

6.3  Spoločnosť Google má výlučné právo na určenie umiestnenia a miesta vybraného Obsahu metadát prostredníctvom Služieb spoločnosti Google, pričom si však Vy aj spoločnosť Google ponechávate svoj názor vo vzťahu ku vzhľadu, zobrazeniu a prevádzke našich príslušných služieb a webových stránok.7.  Práva z duševného vlastníctva


7.1  Pre účely týchto Podmienok používania služby sa pojmom „Práva z duševného vlastníctva” označujú všetky autorské, morálne práva, patentové práva, obchodné značky alebo značky služieb, právo na ochranu návrhu, právo na ochranu polovodičovej topografie, práva na databázy alebo súvisiace s nimi, práva na tajné informácie alebo súvisiace s nimi, práva súvisiace s názvami domén, práva na ochranu osobných údajov a uverejňovanie a iné duševné vlastnícke práva (registrované alebo neregistrované) na celom svete vrátane všetkých práv na vrátenie a práv na žiadosti, obnovy, rozšírenia a čakajúce registrácie a práva na podanie žaloby na náhradu škody za minulé porušenia.

7.2  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Google vlastní všetky práva, vlastnícke nároky a účasti vrátane, nie však výlučne, všetkých Práv z duševného vlastníctva vzťahujúcich sa na Službu (vrátane technológie vyhľadávacieho nástroja a Obchodných značiek spoločnosti Google a okrem položiek, na ktoré má Google povolenie od tretích strán), a že nenadobudnete žiadne právo, vlastnícky nárok ani účasť vzťahujúce sa na Službu (vrátane technológie vyhľadávacieho nástroja a Obchodných značiek spoločnosti Google) s výnimkou situácie, ktorú výslovne vymedzujú tieto Podmienky používania služby.

7.3  Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že značky služieb AdWords, AdSense, GOOGLE, logo spoločnosti Google a ostatné značky zahrnuté v slove GOOGLE a PAGERANK, sú obchodnými známkami spoločnosti Google.


8.  Obchodné značky


8.1  Pre účely týchto Podmienok používania služby sa „Obchodnými značkami” rozumejú obchodné názvy, obchodné známky, značky služieb, logá, názvy domén a iné charakteristické obchodné označenia Vás, respektíve spoločnosti Google, zabezpečované na dané obdobie príslušnou stranou.

8.2  Spoločnosť Google Vám týmto udeľuje neprenosnú, ďalej nelicencovateľnú a nevýhradnú licenciu počas Doby trvania na zobrazenie Obchodných značiek spoločnosti Google pre účely propagácie alebo reklamy toho, že používate Službu a pre účely splnenia svojich záväzkov podľa nižšie uvedenej Časti 8.4, na základe plnenie týchto Podmienok používania služby z Vašej strany.

8.3  Spoločnosť Google týmto udeľuje neprenosnú a nevýhradnú licenciu počas Doby trvania na použitie Vašich obchodných značiek na propagovanie toho, že používate Službu.

8.4  Súhlasíte s tým, že všetky Obchodné značky spoločnosti Google budete používať presne v súlade s Pokynmi na používanie obchodných značiek spoločnosti Google, ktoré nájdete na stránke http://www.google.sk/cse/docs/branding.html.

8.5  Spoločnosť Google môže kedykoľvek upraviť Obchodné značky spoločnosti Google a Pokyny na používanie Obchodných značiek spoločnosti Google. Podrobnosti úprav uverejní spoločnosť Google na webovej stránke Google. Súhlasíte s tým, že okamžite prestanete používať predchádzajúce Obchodné značky spoločnosti Google a Pokyny na používanie obchodných značiek spoločnosti Google a začnete používať upravené verzie Obchodných značiek a budete postupovať podľa upravených Pokynov na používanie obchodných značiek spoločnosti Google.

8.6  S výnimkou situácie vymedzenej v Časti 8 žiadny bod týchto Podmienok používania služby neudeľuje, ani ho nemožno považovať za udelenie akéhokoľvek práva, vlastníckeho nároku alebo účasti vzťahujúceho sa na Obchodné značky inej strany Vám alebo spoločnosti Google.

8.7  Nikdy počas ani po ukončení Doby trvania nebudete spochybňovať alebo pomáhať iným pri spochybňovaní Obchodných značiek spoločnosti Google (s výnimkou a v rozsahu, v akom toto obmedzenie zakazuje zákon) alebo súvisiacej registrácii spoločnosti Google, ani sa nepokúsite o registráciu akýchkoľvek Obchodných značiek (vrátane názvov domén), ktoré akýmkoľvek spôsobom klamlivo pripomínajú Obchodné značky spoločnosti Google (vrátane, nie však výlučne, zvukovej podoby, vzhľadu a pravopisu).


9.  Záruky a odmietnutie zodpovednosti


9.1  Okrem výnimiek špecifikovaných v Časti 9 sa týmto odmietajú všetky vyjadrené a predpokladané zmluvné podmienky, vyhlásenia a záruky vrátane akejkoľvek predpokladanej podmienky týkajúcej sa uspokojivej kvality, spôsobilosti pre účely súladu s popisom, s výnimkou a v rozsahu, v akom je toto odmietnutie zo zákona neplatné.

9.2  Službu Vám poskytujeme v stave „ako je" a „ako je dostupná". Spoločnosť Google neposkytuje záruku, že Služba (alebo ktorákoľvek jej časť) splní všetky Vaše požiadavky alebo že jej dodanie Vašej strane bude neprerušené, bez vírusov, bezpečné alebo bez chýb. Spoločnosť Google neposkytuje záruku, že Výsledky budú obsahovať všetky stránky v rámci domény. Spoločnosť Google neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku týkajúcu sa zaradenia obsahu alebo frekvencie, v akej bude obsah prehľadávaný a/alebo spravovaný v indexoch spoločnosti Google. Spoločnosť Google neposkytuje žiadnu záruku, že Služba bude obsahovať všetky Vami špecifikované domény. Na poskytovanie Služby Vašej strane sa nevzťahujú žiadne podmienky, záruky alebo zmluvné podmienky okrem tých, ktoré sú výslovne určené v týchto Podmienkach používania služby a v nimi určenom rozsahu. Nevzťahujú sa na ňu žiadne predpokladané podmienky, záruky alebo iné zmluvné podmienky (vrátane predpokladaných zmluvných podmienok vo vzťahu k uspokojivej kvalite, spôsobilosti pre daný účel alebo súladu s popisom).

9.3  Vy ručíte, že:

9.3.1  všetky Vami poskytnuté informácie spoločnosti Google v súvislosti so Službou sú úplné, pravdivé a presné;

9.3.2  Vaše Obchodné značky, Obsah metadát, iný obsah (vrátane celého redakčného, textového, grafického, audiovizuálneho a iného obsahu, ktorý sa poskytuje Koncovým užívateľom Stránky a ktorý neposkytuje spoločnosť Google) alebo stránka: (a) neporušujú Práva z duševného vlastníctva akejkoľvek tretej strany; (b) nevytvárajú klebety, očierňovanie alebo nemravnosť; (c) neprispievajú k podvodu na zákazníkoch, právnej zodpovednosti za produkt, porušeniu zmluvy, v ktorej ste jednou zo strán alebo nespôsobujú zranenie žiadnej tretej strane; (d) nepropagujú násilie ani neobsahujú nenávistný prejav; (e) neporušujú žiadne príslušné práva, nariadenia, vyhlášky alebo predpisy; alebo (f) neobsahujú obsah pre dospelých ani nepropagujú nezákonné činnosti, hazardné hry alebo predaj tabaku alebo alkoholu osobám vo veku menej ako dvadsaťjeden (21) rokov;

9.3.3  získate všetky potrebné vládne povolenie požadované na používanie Služby v spojení s Vašou Stránkou a na splnenie týchto Podmienok používania služby; a

9.3.4  splníte všetky svoje záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok používania služby v súlade s príslušnými zákonmi.


10.  Odškodnenia


10.1  Súhlasíte s tým, že spoločnosť Google v plnej sume odškodníte za všetky náklady, straty, škody a výdavky vydané ako výsledok alebo v spojení s nárokmi tretej strany, ktoré vyplývajú alebo vznikli v súvislosti s porušením niektorej záruky, vyhlásenia alebo zmluvných dojednaní z Vašej strany podľa týchto Podmienok používania služby vrátane, nie však výlučne, nároku tretej strany na základe toho, že Stránka, obsah na Stránke alebo Vaše Obchodné značky porušujú autorské práva, obchodné tajomstvo alebo obchodnú známku tretej strany.

10.2  Na základe Vášho súladu s článkom 10.1 spoločnosť Google:

10.2.1  Vás upozorní na každý takýto nárok,

10.2.2  poskytne Vám primerané informácie, pomoc a spoluprácu počas obhajoby v súdnom procese alebo konaní (v rozsahu, ktorý požadujete); a

10.2.3  dá Vám plnú kontrolu a výlučnú právomoc na obhajobu a urovnanie takéhoto nároku, na základe povolenia spoločnosti Google na takéto urovnanie, pričom takéto povolenie nebude neprimerane zadržiavané.


11.  Obmedzenie zodpovednosti


11.1  Žiadne body týchto Podmienok používania služby nevylučujú ani neobmedzujú zodpovednosť Vás a spoločnosti Google za: (a) úmrtie alebo zranenie osoby vyplývajúce zo zanedbania ktorejkoľvek zo strán alebo jej poskytovateľov, zástupcov alebo zamestnancov; (b) podvod alebo podvodné klamlivé vyhlásenie; (c) nesprávne použitie alebo neautorizované zverejnenie dôverných informácií.

11.2  S výnimkou prípadov, keď je to v týchto Podmienkach používania služby výslovne uvedené inak, žiadne body týchto Podmienok používania služby nevylučujú ani neobmedzujú zodpovednosť ktorejkoľvek zo strán za porušenie Časti 4 (Reklama), za odškodnenie poskytnuté podľa Časti 10 (Odškodnenia) a za porušenie Práv z duševného vlastníctva inej strany.

11.3  V súlade s Časťami 11.1 a 11.2 žiadna strana nie je zodpovedná podľa zmluvy, v spore (vrátane, nie však výlučne, zanedbania), podľa predbežnej zmluvy alebo iných vyhlásení (okrem podvodných klamlivých vyhlásení) alebo inak vyplývajúcich z týchto Podmienok používania služby alebo v spojení s nimi za: (a) prípadné ekonomické strany (vrátane, nie však výlučne, stratu príjmov, ziskov, zmlúv, údajov, podnikania, očakávaných úspor alebo nákladov na substitučné služby); (b) prípadnú stratu dobrého mena alebo reputácie; alebo (c) prípadné špeciálne, nepriame alebo následné straty, ktoré strana utrpela alebo si ich privodila na základe alebo v spojitosti s ustanoveniami alebo inými časťami týchto Podmienok používania služby bez ohľadu na to, či takéto straty strany predpokladali k dátumu uzatvorenia týchto Podmienok používania služby.

11.4  Beriete na vedomie, že Služba je Vám poskytnutá zadarmo a tieto obmedzenia odrážajú primerané rozdelenie rizika v kontexte takejto bezplatnej služby.


12.  Doba trvania a ukončenie


12.1  Doba trvania týchto Podmienok používania služby (ďalej ako „Doba trvania”) začne platiť dňom Vášho prijatia Podmienok používania služby (kliknutím na tlačidlo Prijímam alebo inak) a bude pokračovať až do ukončenia podľa ustanovení v nej uvedených.

12.2  Spoločnosť Google môže kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo deaktivovať všetky alebo akúkoľvek súčasť Služby vrátane jej dostupnosti a kedykoľvek môže ukončiť Vaše využívanie Služby. Okrem toho môžete Vy alebo spoločnosť Google kedykoľvek ukončiť tieto Podmienky používania služby. Ak chcete ukončiť tieto Podmienky používania služby, musíte odstrániť Kód a Vyhľadávacie pole zo svojej stránky a okamžite prestať používať všetky Obchodné značky spoločnosti Google.

12.3  Po ukončení z ľubovoľného dôvodu:

12.3.1  sa ukončia všetky licenčné práva, ktoré Vám spoločnosť Google podľa Podmienok používania služby poskytla; a

12.3.2  okamžite prestanete Službu používať a odstránite zo Stránky všetky Obchodné značky spoločnosti Google.

12.4  V prípade ukončenia alebo vypršania Podmienok používania služby bez ohľadu na dôvod zostávajú Časti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 a 13 naďalej platné.


13.  Rôzne.


13.1  Každé oznámenie spoločnosti Google, ktoré sa požaduje alebo je povolené podľa týchto Podmienok používania služby, bude mať písomnú podobu a bude dodané nasledujúcim spôsobom, pričom za dodané sa považuje takto: (i) pri osobnom dodaní pri osobnom doručení, (ii) pri dodaní nočným kuriérom podľa písomného potvrdenia o prijatí, alebo (iii) pri doporučenej pošte a vyžiadaní návratky podľa overenia potvrdenia. Všetky oznámenia musia byť zaslané na adresu Google Legal Department, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ, UK.

13.2  Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Google nesmiete postúpiť svoje práva alebo previesť svoje povinnosti podľa týchto Podmienok používania služby. Spoločnosť Google môže previesť svoje povinnosti alebo práva podľa týchto Podmienok používania služby alebo ich zmluvne postúpiť na inú stranu v plnom rozsahu alebo ich časť na základe svojho výlučného rozhodnutia. Beriete na vedomie, že určité súčasti Služby Vám môžu poskytnúť iní členovia skupiny spoločností Google.

13.3  Tieto Podmienky používania služby sa riadia a vykladajú v súlade s anglickým právom a Vy ako aj spoločnosť Google sa týmto podriaďujete výlučnej jurisdikcii anglických súdov vo vzťahu k prípadnému sporu alebo záležitosti, ktorá vyplynie z týchto Podmienok používania služby alebo v súvislosti s nimi. Ak sú tieto Podmienky používania služby preložené do iného jazyka ako angličtina a dôjde k rozporu medzi anglickým textom a textom takéhoto druhého jazyka, rozhodujúci je anglický text.

13.4  Strany sú nezávislými zmluvnými partnermi. Žiadna zo strán nemôže byť považovaná za zamestnanca, zástupcu, partnera ani právneho zástupcu druhej strany bez ohľadu na dôvod a žiadna zo strán nemá právo, právomoc alebo oprávnenie vytvárať záväzky alebo zodpovednosti v mene druhej strany.

13.5  Žiadna zo strán nebude podľa týchto Podmienok používania služby zodpovedná za neplnenie alebo oneskorenie plnenia svojich povinností tu vymedzených v dôsledku štrajkov, výpadkov, výtržností, vzbúr, požiarov, povodní, búrok, výbuchov, zemetrasení, vyššej moci, vojny, vládneho činu alebo inej príčiny, ktoré nespadajú do primeranej kontroly takejto strany.

13.6  Vy zodpovedáte za súlad so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a predpismi, ktoré sa môžu na Vás vzťahovať v súvislosti s plnením Vašich povinností podľa týchto Podmienok používania služby.

13.7  Ak spoločnosť Google nevyžaduje plnenia ustanovení Vašou stranou, neovplyvňuje to jej plné právo vyžadovať takéto plnenie kedykoľvek neskôr, podobne ak sa spoločnosť Google zriekne náhrady za porušenie niektorého ustanovenia Podmienok používania služby, nemožno to považovať za zrieknutie sa ustanovenia samotného.

13.8  Ak súd v príslušnej jurisdikcii označí niektoré ustanovenie týchto Podmienok používania služby za ustanovenie v rozpore so zákonom, takéto ustanovenie sa zmení a bude vykladané tak, aby čo najlepšie plnilo ciele pôvodného ustanovenia v rozsahu, v akom to umožňuje zákon a zostávajúce ustanovenia týchto Podmienok používania služby zostávajú naďalej platné a účinné.

13.9  Tieto Podmienky používania služby tvoria celú dohodu medzi Vami a spoločnosťou Google vo vzťahu k predmetu ich plnenia. Tieto Podmienky používania služby nahrádzajú všetky ostatné predchádzajúce alebo súbežné dohody vo vzťahu k tomuto predmetu plnenia.

13.10  Žiadna časť týchto Podmienok používania zmluvy sa nebude vykladať v zmysle udelenia práv príjemcom tretej strany a výslovne sa týmto vylučuje Zákon Spojeného kráľovstva z roku 1999 (Práva tretích strán).

13.11  Spoločnosť Google môže kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania služby a Službu bez povinnosti informovať Vás o tom. Aktuálnu verziu Podmienok používania služby nájdete kedykoľvek online na stránke [vložiť adresu URL tejto stránky]. Ak je zmena týchto Podmienok používania služby pre Vás neprijateľná, môžete ich kedykoľvek ukončiť tak, že prestanete používať Službu a tieto Podmienky používania služby ukončíte v súlade s vyššie uvedeným článkom 12.3. Ak však budete Službu naďalej používať, bude sa to považovať sa Váš súhlas s úpravami, ktoré boli uskutočnené v Podmienkach používania služby spoločnosťou Google pred týmto použitím.


©Google, 2007